dinsdag 16 april 2024
spot_img

Waarom ChristenUnie stemmen en wat doet ChristenUnie voor onze regio?

ChristenUnie wil geen Lelystad Airport. Er gaat definitief een streep door de opening van het nieuwe Lelystad Airport. Het openen van een extra luchthaven voor vakantievluchten past niet bij de noodzaak om minder te vliegen.

De ChristenUnie wil de Participatiewet aanpassen. CU gaat regelen dat gemeenten niet meer wettelijk verplicht zijn om een boete op te leggen en bijstandsgeld terug te vorderen. Het kán wel (en zeker in geval van fraude), maar het móet niet. Gemeenten krijgen de ruimte om daar een afweging in te maken, met oog voor de specifieke situatie. Met oog voor menselijke maat. Meer maatwerk met en voor de burgers. Met barmhartigheid.

Eenduidige zorgregio’s. De zorg is en wordt te duur. Bij veel gemeenten en zeker ook bij Medemblik is er een tekort op het Sociaal Domein en specifek op Jeugdzorg. We willen de zorg dan ook in eenduidige zorgregio’s organiseren, die aansluiten bij de bestaande werkgebieden van de zorgaanbieders en de zorginkopers. Er komt een einde aan versnippering en onduidelijkheid in de lappendeken van bestuurlijke regio-indelingen (ROAZ, Zorgkantoor, Zorgverzekeraar, GGD-regio, Acute GGZ regio, Veiligheidsregio, jeugdzorgregio, etc.). Maar ook moet de zorg weer landelijk bestuurd worden.

Duurzaamheid. We zijn hierin ambitieus, maar wel op een manier waarop iedereen, rijk en arm, de verandering mee kan maken, kan betalen en een duurzame levensstijl voor iedereen toegankelijk is. Ook dat is ecologische rechtvaardigheid.

Landbouw. De ChristenUnie wil verder werken aan een toonaangevende agrarische sector, in balans met zijn omgeving. We hebben aan de ene kant te maken met intensieve veehouderij, die gevoed wordt met grotendeels geïmporteerd krachtvoer, en aan de andere kant met een akkerbouw die gevoed wordt met grote hoeveelheden kunstmest. Dit wordt mede in de hand gewerkt door een tekortschietende Europese mestwetgeving, die het gebruik van kunstmest in plaats van dierlijke mest bevordert. Het structurele overschot aan mest moet kleiner. We maken hierbij onderscheid per regio. We zien boeren steeds vaker de natuurbeheerders worden van waardevol cultuurlandschap; vaak zijn dit de bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden. Ze pakken hun rol in het recreatief gebruik van hun land en krijgen hier een passende beloning voor. Door een meer extensief gebruik van landbouwgronden dragen we bij aan het herstel van de bodemkwaliteit, de biodiversiteit in kwetsbare natuur en voorkomen we infecties die van dieren op mensen worden overgedragen.

Daarom ChristenUnie!

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen