donderdag 13 juni 2024
spot_img

PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING UITGEVERIJ ‘DE NEDERLANDSE’

INLEIDING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten van Uitgeverij ‘de Nederlandse’, tenzij deze uitdrukkelijk een eigen privacyverklaring hanteren.

Overzicht van onze producten en diensten:

  • advertenties en artikelen in onze uitgave (nieuws-en advertentieblad) de Andijker’.

In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Ook leggen we uit hoe lang we uw gegevens bewaren en wat uw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens, bijvoorbeeld recht op inzage of verwijdering en met welke partijen wij gegevens delen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Uitgeverij ‘de Nederlandse’, Industrieweg 1, Andijk in de persoon van Peter Ligthart.

VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

DOOR U VERSTREKTE GEGEVENS

Wanneer u een een advertentie plaatst, drukwerk bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, onze websites en Facebookpagina’s bezoekt, contact opneemt met Uitgeverij ‘de Nederlandse’, worden de door u verstrekte persoonsgegevens – naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres – vastgelegd en verwerkt.

GEGEVENS VERKREGEN VIA COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNIEKEN

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Uitgeverij ‘de Nederlandse’, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken betreffende uw gebruik van de diensten van Uitgeverij ‘de Nederlandse’. Uitgeverij ‘de Nederlandse’ gebruikt geen cookies voor het verzamelen van persoonsgegevens en locatiegegevens. Indien in de toekomst wel het geval wordt zal dit duidelijk vermeld worden en zal voorafgaand aan installatie van apps die de locatie van het (mobiele) apparaat doorgeven, uitdrukkelijk toestemming aan u worden gevraagd om de locatiegegevens van het (mobiele) apparaat te verwerken.

(Voor controle en blokkering van cookies en trackers op websites kunt u gebruikmaken van bv. Privacy Badger https://www.eff.org/nl/privacybadger)

DOELEINDEN EN GRONDSLAG GEGEVENSVERWERKING

Uitgeverij ‘de Nederlandse’ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren.

De verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met Uitgeverij ‘de Nederlandse’ sluit wanneer u een product of dienst afneemt.

  • om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Uitgeverij ‘de Nederlandse’;
  • om u een door u gedane bestelling, factuur, nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is een gerechtvaardigd belang van Uitgeverij ‘de Nederlandse’, bestaande uit het belang om met u te communiceren over relevante informatie over haar dienstverlening (gebruikersinformatie en serviceberichten) en om (direct) marketingactiviteiten te verrichten (commerciële berichten).

  • om het inloggen via social media-sites (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinde is toestemming. Deze toestemming verleent u door in te loggen op een van de websites of apps van Uitgeverij ‘de Nederlandse’ met uw social media-account. Aangezien wij geen beperkingen op onze websites is inloggen op onze websites niet van toepassing.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is toestemming. Deze toestemming geeft u door middel van het accepteren van de cookieverklaring van een website of app van Uitgeverij ‘de Nederlandse’.

  • om te voldoen aan de op Uitgeverij ‘de Nederlandse’ van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

De grondslag voor de verwerking van uw gegevens voor bovenstaande doeleinden is het voldoen aan een wettelijke verplichting van Uitgeverij ‘de Nederlandse’.

GEGEVENSVERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan partijen buiten Uitgeverij ‘de Nederlandse’

DOOR UITGEVERIJ ‘DE NEDERLANDSE’ INGESCHAKELDE PARTIJEN

Uw gegevens kunnen zonder uw toestemming worden verstrekt aan partijen, die door Uitgeverij ‘de Nederlandse’ worden ingeschakeld ten behoeve van de uitvoering van haar dienstverlening. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers van bezorg- en betaaldiensten en incassobureaus. In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt in opdracht van Uitgeverij ‘de Nederlandse’ voor de in deze verklaring genoemde doeleinden.

VERPLICHTE VERSTREKKING

Tenslotte is het mogelijk dat Uitgeverij ‘de Nederlandse’ op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht is bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Uitgeverij ‘de Nederlandse’ zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat zij hiertoe verplicht is.

GEGEVENSVERWERKING DOOR DERDEN VIA WEBSITES EN APPS VAN UITGEVERIJ ‘DE NEDERLANDSE’

Via de websites en apps van Uitgeverij ‘de Nederlandse’ kunnen ook derden cookies en soortgelijke technieken plaatsen en daarmee gegevens van u verzamelen. Dit zijn bijvoorbeeld social media partijen die bepaalde diensten aanbieden op de websites en apps van Uitgeverij ‘de Nederlandse’ (zoals de ‘share button’). Daarnaast kunt u via een website of app van Uitgeverij ‘de Nederlandse’ terecht komen op de website of app van een derde, bijvoorbeeld via een (embedded) link. In al deze gevallen zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde te raadplegen.

BEWAARTERMIJN

Uitgeverij ‘de Nederlandse’ verwerkt de verzamelde gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waartoe de gegevens werden verzameld of nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

BEVEILIGING GEGEVENS

Uitgeverij ‘de Nederlandse’ respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Uitgeverij ‘de Nederlandse’. Uitgeverij ‘de Nederlandse’ spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

UW RECHTEN TEN AANZIEN VAN UW GEGEVENS

Hieronder vindt u welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die Uitgeverij ‘de Nederlandse’ van u verwerkt. Gebruikmaken van deze rechten kan via deze pagina.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS, RECHT VAN BEZWAAR EN BEPERKING

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Uitgeverij ‘de Nederlandse’ zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of aanvullen indien ze onjuist of onvolledig zijn. In bepaalde gevallen kunt u tevens uw persoonsgegevens laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of eerder gegeven toestemming intrekken. In sommige gevallen kunt u het gebruik van uw gegevens tijdelijk laten opschorten, bijvoorbeeld als er onduidelijkheid is over de juistheid van de gegevens.

RECHT OP GEGEVENSOVERDRACHT

U kunt de gegevens die Uitgeverij ‘de Nederlandse’ met uw toestemming of in het kader van de uitvoering van uw overeenkomst met Uitgeverij ‘de Nederlandse’ geautomatiseerd verwerkt opvragen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen.

KLACHTRECHT

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt dit melden aan Peter Ligthart, p.ligthart@andijker.nl.  Ook kunt u uw klacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Uitgeverij ‘de Nederlandse’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 februari 2024