zondag 26 mei 2024
spot_img

Begroting gemeente Medemblik 2024 sluit met positief resultaat

Op basis van de kadernota heeft het college de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 opgesteld en aangeboden ter vaststelling aan de gemeenteraad. De begroting 2024 sluit met een voordelig saldo van € 78.000,-.

Verder op de ingeslagen weg
Het college gaat verder met wat vorig jaar is vastgesteld. Om een degelijk en toekomstbestendig beleid te kunnen neerzetten en uitvoeren, moet gemeente Medemblik financieel gezond zijn.
Het college geeft aan op de goede weg te zijn en verwacht voor 2024 en 2025 een positief resultaat. Vanaf 2026 worden financiële uitdagingen verwacht, omdat alle gemeenten dan flink minder geld ontvangen vanuit het Rijk.

Blijven werken aan een financieel gezonde gemeente
Verantwoordelijk wethouder Financiën Harry Nederpelt. “Wij blijven werken om een financieel gezonde gemeente te worden en te blijven. Structurele inkomsten en structurele kosten moeten hiervoor in evenwicht zijn. Dat betekent zorgvuldig blijven afwegen en alleen structureel investeren als daar ook structurele middelen voor beschikbaar zijn. Hierin zijn enorme stappen gezet. Voorheen hadden we het moeilijk, maar nu hebben we een sluitende begroting en is onze reservepositie ook op peil. Voor de korte termijn ziet het er positief uit, maar plannen van het Rijk om alle gemeenten vanaf 2026 flink te korten, zetten ook onze begroting onder druk. Niet voor niets wordt er gesproken van het ravijnjaar 2026. Tijdens het begrotingsproces 2025 gaan wij dan ook hard aan de slag om te zorgen dat de gemeente ook vanaf 2026 tot een structureel en reëel begrotingsevenwicht kan komen.”

De begroting voor 2024 heeft met name oog voor:
Het sociaal domein, waar de beweging van zorg naar gezondheid centraal staat. Dit vertaalt zich in preventie op het gebied van armoedebestrijding, vroegsignalering en wijkgericht werken. Dierenwelzijn, om te voldoen aan onze wettelijke taak op gebied voor huisvesting wordt extra geld vrijgemaakt voor noodopvang van dieren.
Organisatieontwikkeling, voor het uitvoeren van alle wettelijke taken en om de dienstverlening op peil te houden, wordt extra ingezet op groeimogelijkheden voor en behoud van medewerkers.

Onderhoud en beheer openbare ruimte, het budget hiervoor is gemiddeld dekkend. Voor 2024 wordt gewerkt aan het verbeteren van de onkruidbestrijding door een omslag te maken naar een duurzame methode. Hiervoor is een incidenteel budget begroot.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen, de raad heeft besloten de gebouwen in stand te houden op een sober maar doelmatig niveau (conditieniveau 3). Het meerjarenonderhoudsplan 2023-2043 vraag om een jaarlijkse verhoging van deze voorziening. In 2024 is geld vrijgemaakt voor de renovatie van een van onze schoolgebouwen.

Vervolgproces
De begroting is op 26 september vastgesteld door het college en wordt behandeld in de commissie van 19 oktober. Tijdens de commissie krijgen inwoners de gelegenheid in te spreken over de begroting. Besluitvorming volgt in de raadsvergadering op 9 november. De stukken zijn vanaf dinsdagmiddag 27 september ca. 17:00 uur in te zien op https://medemblik.begroting-2024.nl

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen