woensdag 26 juni 2024
spot_img

De Toekomst van Andijk

De gemeente Medemblik heeft het begrip Leefbaarheid hoog in het vaandel staan. Leefbaarheid in de kernen is een speerpunt. Daarom heeft de gemeente aan alle 17 kernen gevraagd een visie voor de komende tien jaar op te stellen.

Ook de Dorpsraad Andijk is gevraagd om samen met de inwoners een visie voor de toekomst te maken. En deze te voorzien van een ambitie die ook waar te maken is. In het nieuwe jaar willen we dan ook starten met het ontwikkelen van een dorpsvisie. Belangrijk is dat we daarvoor de inbreng krijgen van u en jou, de inwoners van Andijk. Het gaat immers om het dorp waar wij wonen!

Wat verstaan we onder leefbaarheid?
• De aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals scholen, winkels, parkeerfaciliteiten, openbare verlichting, groen en openbaar vervoer;
• Aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeer;
• Zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidsoverlast;
• De kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld, leegstand, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van openbaar groen en straten;
• Sociale kenmerken (of de sociale interactie tus- sen inwoners) zoals de aanwezigheid en kwaliteit van dorpshuizen, sportaccommodaties,
recreatiemogelijkheden, enzovoorts, plekken waar inwoners van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten;
• Woningbouw. Is behoefte aan meer woningen, voor ouderen, jongeren e/o andere doelgroepen. Koopwoningen? Huurwoningen? Hoe staat het met de vergrijzing? De bevolkingskrimp? In een situatie van bevolkingskrimp neemt immers de druk op de woningmarkt af. En als er al gebouwd gaat worden op welke plek doen we dat? En hoe- veel woningen? Nieuwe wijken (projecten)?
• Behoud van specifieke kenmerken van Andijk. Door verdichting middels woningbouw komen de specifieke kenmerken van het dorp onder druk te staan, bijvoorbeeld lintbebouwing.
Andijk als lintdorp is een lang uitgestrekt dorp dat zich door de jaren heen heeft ontwikkeld langs de Westfriese Omringdijk en de hoofdwe- gen zoals de Kleingouw, Horn en de Knokkel. Daartussen landschap bestaande uit weilanden en akkers. In de lint zelf doorkijkjes die zicht bieden op het ‘achterland’.
• De mate waarin de gemeente de door haar
gestelde regels op het gebied van leefbaarheid wel of niet handhaaft.

Wat willen wij als Andijkers?
Hoe willen wij als Andijkers dat ons dorp eruit komt te zien? Dit gaat de Dorpsraad o.a. door enquêtes en open bijeenkomsten vaststellen. De resultaten worden vastgelegd in een leefbaarheidsplan, de zogenoemde Kernvisie. Deze Kernvisie wordt aan het eind van het traject eerst aan de inwoners gepresenteerd, en daarna aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Zij zullen ermee aan de slag gaan. Uiteraard zal de Dorpsraad toezien op de uitvoering van jullie wensen!

Eerste bijeenkomst: 29 januari a.s.
Woensdag 29 januari 2020 starten we met een eerste bijeenkomst in het kader van de Kernvisie Andijk 2020 (KVA20). Dit wordt gehouden in Dorpshuis Centrum aan de Sportlaan 1. Aanvang 20:00 uur. De koffie staat dan klaar!

Ben jij geïnteresseerd in de toekomst van je dorp kom dan deze avond naar het dorpshuis! Wil je ook hieraan meewerken bekijk dan de advertentie in de Andijker.

De Kernvisie Andijk 2020 wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad Andijk en komt tot stand in samenwerking met de inwoners van Andijk. Het gaat ongeveer een jaar duren voordat er een kernvisie op tafel ligt, Via deze website word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en vind je er oproepen en alle relevante informatie over de kernvisie van Andijk. We raden je dan ook aan deze site regelmatige te bezoeken!

Zie ook de advertentie in de Andijker en kijk op kernvisieandijk.nl of op Facebook: Kernvisie Andijk. Meer informatie? Mail naar dorpsraadandijk@gmail.com

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen