maandag 20 mei 2024
spot_img

GroenLinks-fracties verzetten zich samen tegen Lelystad Airport

De GroenLinks-fracties in de Kop van Noord-Holland en West Friesland hebben gezamenlijk gereageerd op de plannen van de minister met Lelystad Airport (het luchthavenbesluit). Wat Lelystad Airport betreft blijft de GroenLinks lijn duidelijk: een onverkort ‘nee’.

Veel vliegtuigen van en naar Lelystad Airport gaan ook stijgen en dalen over West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. Dat betekent dat inwoners van die regio`s veel meer overlast gaan krijgen. Bovendien zorgt een toename van het vliegverkeer boven Noord-Holland voor meer uitstoot van giftige stoffen, een toename van fijnstof en komen natuur- en stiltegebieden in gevaar. Meer dan genoeg redenen om in verzet te komen.

Fractievoorzitter GroenLinks Medemblik, Ria Manshanden): Lelystad Airport zal grote gevolgen hebben voor onze inwoners, natuur en milieu. In ieder geval tot de herziening van het luchtruim, en dat kan echt nog wel even duren, krijgen we meer dan 100 dagen per jaar overlast van laag overvliegende vliegtuigen. Het zou goed zijn als niet alleen de gemeentes, maar ook de provincie Noord-Holland hier een vuist tegen wil maken en opkomt voor haar inwoners.

Maar waar de provincies Overijssel en Gelderland al hebben aangegeven dat er grenzen zijn aan overlast, is Noord-Holland verklaard voorstander van Lelystad Airport. Zita Pels, fractievoorzitter en lijsttrekker van GroenLinks Noord-Holland, vindt dat onbegrijpelijk. “Laat ik heel helder zijn. GroenLinks gaat in de provincie in geen geval meewerken aan een nieuwe luchthaven. Het kan toch niet zo zijn dat we onze inwoners en natuurgebieden gaan blootstellen aan nog meer fijnstof en herrie om zo nog meer prijsvechters een plek te geven, terwijl er een prima alternatief als de trein voorhanden is?’
GroenLinks wil grip krijgen op de ontwikkeling van de luchtvaart en verenigt haar krachten op Europees, landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Pels: ‘Het is hoog tijd voor duurzame alternatieven die de bereikbaarheid van Nederland garanderen. We moeten inzetten en investeren in goede, snelle en betaalbare internationale treinen. Tot 750km zou de trein de goedkoopste én makkelijkste optie moeten zijn!

GroenLinks heeft onlangs de petitie ‘Meer treinen, minder vliegen! Binnen 24 uur zetten bijna 10.000 mensen hun handtekening onder deze petitie. Zie: https://europa.groenlinks.nl/meertreinenmindervliegen

De GroenLinks-fracties die zienswijzen hebben ingediend zijn: GroenLinks Den Helder, GroenLinks Hoorn, GroenLinks Hollands Kroon, GroenLinks Koggeland, GroenLinks Medemblik & GroenLinks Schagen.

Aan hare excellentie mevrouw C. van Nieuwenhuizen,
Minister van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Betreft : Zienswijze op aangepast luchthavenbesluit Lelystad Airport

Medemblik, 15 februari 2019

Hooggeachte mevrouw Nieuwenhuizen,

Graag maken ondergetekenden mede namens GroenLinks afdeling Medemblik van de gelegenheid gebruik om een zienswijze te geven over het luchthavenbesluit Lelystad Airport.
Allereerst willen wij in algemene zin hierop reageren. Wat ons betreft zijn de grenzen van de groei van het luchtvaartverkeer in Nederland bereikt. Op dit moment wordt er enorm veel geluidoverlast ervaren en is de veiligheid en de gezondheid door geluidoverlast en de uitstoot van fijnstof van duizenden, zo niet miljoenen mensen in het geding. Iedere uitbreiding van Schiphol, of dat nu in de buurt van de luchthaven is, in Eindhoven, Maastricht of Lelystad, zal alleen maar een verplaatsing van dit grote milieu en welzijnsprobleem betekenen. Schiphol kan niet meer verder op het pad van groei op de traditionele wijze, maar zal moeten nadenken over nieuwe duurzamere oplossingen met alle betrokken partijen over de toekomst van het luchtverkeer in samenhang met de toekomst van een duurzamere mobiliteit.
Schiphol noemt nog steeds het economische belang als belangrijkste motief om te groeien en begrijpt daarbij niet dat de publieke opinie de laatste jaren enorm is veranderd. Niet langer is het economische belang heilig en zaligmakend. Steeds meer wordt gedacht in groei van welzijn en kwaliteit van leven i.p.v. in economische groeicijfers. Zeker de jongeren van nu zullen economische groei op die nieuwe wijze beoordelen. Daarnaast is niet alleen de publieke opinie aan het veranderen, maar hebben we ook te maken met feiten die er niet om liegen. De CO-2 problematiek met mondiale gevolgen is internationaal erkend. De luchtvaart draagt in grote mate bij aan deze CO2 uitstoot en zal ook moeten werken aan CO2 reductie.
Terug naar onze feiten. Schiphol wil uitbreiden naar Lelystad. De voorbereidingen zijn in volle gang, terwijl de besluitvormingsprocedures nog lopen. Er zullen niet alleen routes gaan lopen over natuurgebied de Veluwe en daar de rust van mens en dier gaan verstoren. Maar ook over onze gemeente Medemblik en West-Friesland, in die gevallen dat het niet mogelijk is een noordelijker route te nemen i.v.m. militaire oefeningen. Deze Medemblikker route, o.a. over de dorpen Andijk en Twisk, valt buiten de contouren en kaders om onderwerp te zijn van de Milieu Effectrapportage. Dit neemt niet weg dat Medemblik, in ieder geval tot de herziening van het luchtruim, 134 dagen onder een laagvliegroute zal liggen. Dit terwijl er nu al regelmatig flinke vliegtuig overlast wordt ervaren. Dit vinden wij onacceptabel. Daarbij is voor ons volkomen onduidelijk hoe deze uitbreiding naar Lelystad zich gaat ontwikkelen in de toekomst.Garanties op beperkingen van het aantal vluchten, nachtvluchten en laagvliegroutes en de daarmee gepaard gaande beperking van geluidhinder, vermindering van fijnstof uitstoot en reductie van CO-2, worden niet gegeven.
Medemblik is t.o.v. de Randstad een mooie, ruime en relatief rustige plattelandsgemeente. In de structuurvisie van Medemblik staan kwaliteiten als stilte en nachtelijke duisternis als kostbare en daarmee kwetsbare landschappelijke kwaliteiten genoemd. Deze kwaliteiten zijn niet alleen van groot belang voor het welzijn en de gezondheid van mensen, maar ook voor de dieren en natuurwaarden in algemene zin. De laatste jaren probeert Medemblik zich samen met de Regio Westfriesland en de kop van Noord-Holland op de kaart te zetten als recreatief en toeristisch aantrekkelijke gemeente. De vrijetijds- en zorgeconomie wordt gezien als een van de speerpunten om ons te profileren als aantrekkelijke gemeente en regio. “Medemblik als rustgebied voor de Randstedeling”, stond er ook in ons verkiezingsprogramma. Wanneer er vliegtuiglawaai over onze gemeente komt zal dit niet helpen bij deze ontwikkelingen. Ook in die zin gaat het argument van het economische belang van de uitbreiding van Schiphol naar Lelystad niet op.
Kortom, wij zijn tegen dit luchtvaartbesluit en hopen dat u deze zienswijze ter harte neemt in uw denken en verdere beslissingen.

Hoogachtend,

GroenLinks afdeling Medemblik,
Ria Manshanden, fractievoorzitter GroenLinks Medemblik,
Tanja Luksenburg, commissielid gemeente Medemblik voor GroenLinks Medemblik,
Bart Huisman, commissielid gemeente Medemblik voor GroenLinks Medemblik,
George van Keulen, commissielid gemeente Medemblik voor GroenLinks Medemblik en Penningmeester GroenLinks Medemblik,
Jaap van Dijk, lid commissie communicatie GroenLinks Medemblik,
Myrthe van Bladeren, lid commissie communicatie GroenLinks Medemblik,
Gilles Beydals, voorzitter GroenLinks Medemblik,

namens dezen,
de waarnemend secretaris GroenLinks Medemblik,

Gilles Beydals

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen