woensdag 24 april 2024
spot_img

Koopmanspolder weer open

Vanaf 15 juli tot 15 oktober is de Koopmanspolder toegankelijk voor publiek mits u de hond thuis laat. Vanaf Wervershoof kunt u, als u de tweede ring rechtsaf aanhoudt, het terrein doorlopen tot het dijkje en de vooroever aan de andere kant. Bij de molen kunt u dan het hek over en weer de koopmanspolder inlopen, en zo weer terug lopen naar de Dijkweg. Het natte deel van het gebied is niet toegankelijk, vanwege de vele vogels die hier verblijven.

De broedvogels zijn geteld en daaruit bleek dat veel soorten van rietland sterk zijn toegenomen. Dat is natuurlijk hartstikke logisch, maar het gaat wel om grote aantallen.
Kleine karekiet ging van 68 paar vorig jaar, naar 94(!) broedparen. Rietzanger ging van 31 paar in het voorgaande jaar naar 48(!) broedparen. En voor het eerst broedde dit jaar een paar blauwborst hier, en mogelijk de roodborsttapuit(nog niet zeker). Laatste soort broedt in Noord-Holland uitsluitend in de duinen, en om de koopmanspolder nu te vergelijken met de duinen….. Dit betekent wel dat we nog even wachten met maaien van slootkanten: de broedperiode van deze soorten gaat door tot in augustus.

Weidevogels deden het minder en zo hebben kievit, scholekster het maar matig gedaan met 3 tot 6 broedparen. Daarentegen rammelt het weer van de jonge meerkoeten en in wat mindere mate van waterhoentjes.
De Grauwe Gans nam licht toe tot 48 nesten. Daar is weinig van terecht gekomen want deze eieren zijn geraapt.
Ook kneutjes zijn toegenomen en er zitten nu 4 paren. Foerageren doen ze op onkruidzaden maar ook op graszaad op de dijk. Broeden doen ze in de bramenbosjes die we daarom tegen de dijk bewust laten staan.
Maaien doen we liever niet zo vaak, om leefgebied in stand te houden voor insecten zoals vlinders en bijen. Bovendien bevoordeel je met maaien grassen en gaat het ten koste van kruiden die wij liever zien. Maar goed, tegen Wervershoof aan is de grond wel erg rijk en daar maaien we dan in combinatie met afvoeren, om zo de grond wat te verschralen en op termijn minder te hoeven maaien.

Gele ratelaar

Bijzondere vogelsoorten zijn er de afgelopen maanden ook weer gezien. We worden daarbij geholpen door vogelaars die van heinde en verre hier komen om in dit gebied bijzonderheden te zien.
Topper was de ralreiger, die Nederland alleen bij hoge uitzondering bezoekt.
Verder bijzonder waren casarca’s, grote gansachtige oranje eenden, lepelaars natuurlijk, en de bruine kiekendief komt hier regelmatig ‘winkelen’. Ook de koekoek was regelmatig aanwezig en het zou mij niet verbazen als de soort hier eitjes heeft gedeponeerd in nesten van kleine karekiet en/of rietzanger. Vorig jaar zijn hier totaal 93 soorten gezien, dus het is wel de moeite waard.

Nest kleine karekiet

In het natte deel komt nu weer wat kleur. Op het rechtse perceel ziet het geel van de ratelaar, en de paarse bloemen zijn van de kattenstaart.
Vanaf het bankje heeft u mooi uitzicht over het natte deel en het droge deel kunt u nu betreden tot 15 oktober.
De Koopmanspolder is eigendom van Provincie Noord-Holland en wordt beheerd door de Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden. In het gebied wordt allerlei onderzoek gedaan, zoals naar migratie en voortplanting van vis en het effect van waterstanden op veiligheid, waterkwaliteit en natuur. Tevens kijken we naar de invloed van het maaibeheer op de flora en fauna.

Marco van der Lee, beheerder Koopmanspolder
Agrarische Natuurvereniging Hollands Noorden

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen