maandag 20 mei 2024
spot_img

Nieuw afwegingskader woningbouw

Op 1 juni brengt onze wethouder, Jeroen Broeders, een belangrijk agendapunt in op de agenda van de gemeenteraad, namelijk het afwegingskader voor woningbouwinitiatieven 2023, als onderdeel van het woningbouwprogramma 2023 tot en met 2029. De essentie zit hem vooral in de borging van een groter aandeel sociale huurwoningen in nieuwbouwprojecten en verhoging van het woningaantal.

Woningnood
De woningnood in onze gemeente is groot. Om dit probleem op te lossen is in de afgelopen periode gewerkt aan een fors woningbouwprogramma voor de periode 2023 tot en met 2029. Voorgesteld wordt het woningbouwprogramma op basis van het nieuwe ‘Woonbehoefteonderzoek Westfriesland 2023’ te verhogen van 1.150 naar 1.650 woningen. Een toename van ruim 43% en heel hard nodig!

De ervaring leert dat dit een hele forse ambitie en een complexe opgave is. Externe factoren zijn van grote invloed, bijvoorbeeld: stijgende bouwkosten, prijsdaling van woningen, stikstof, flora en fauna, energietransitie, problemen op de arbeidsmarkt, beschikbaarheid van materiaal en niet in de laatste plaats het toenemende aantal bezwaren van omwonenden.

Volgens de huidige afspraken, wordt van de 1.650 woningen minimaal 70% in de grote kernen en 30% in de overige kernen gerealiseerd. Aanvullend wordt gestreefd om de nieuwbouw naar rato van het huidige aantal woningen over de 17 kernen van onze gemeente te verdelen. Voor Andijk levert dit een ambitie op van 278 woningen voor genoemde periode.

Monitoring voortgang
Een verbetering is ook het streven van het college om de gemeenteraad tweemaal per jaar te informeren over de voortgang van de projecten en jaarlijks een volledige financiële update te verzorgen van de Meerjaren Prognose Grondbedrijf. Tot dusverre ontbrak het aan een deugdelijke periodieke voortgangsrapportage en dit betekent dat er ook niet kon worden gestuurd (én gecontroleerd) op resultaten.

Om met André van Duin te spreken: ‘aannemers klaar, bouwen maar’.

Dick Visser
Fractieondersteuner MORGEN!

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen