donderdag 18 april 2024
spot_img

Op naar een Kernvisie op Andijk

Bijeenkomst Dorpsraad Andijk woensdag 29 januari jl.

Een veertigtal dorpsgenoten – waaronder vier raadsleden – heeft gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Dorpsraad Andijk om te komen discussiëren over de vraag hoe ons dorp zich de komende tien jaar (2020- 2030) zou moeten ontwikkelen.

Na een korte introductie van de tien leden van de Dorpsraad formuleert voorzitter dhr. Gerrit van Keulen de doelstelling van de raad: bijdragen aan het behoud van ons mooie dorp. Maar uiteraard ziet de raad zich daarbij graag gesteund vanuit de burgerij.

Vandaar deze avond, waarin de raad de aanwezigen graag een aantal vragen voorlegt. De bedoeling is om gezamenlijk te komen tot een visie op Andijk. Een kijk op de toekomst. Dit ook op verzoek van de gemeente Medemblik. De Dorpsraad heeft daartoe een planning gemaakt. Vanavond is de start met vragen en een enquête. De resultaten daarvan worden in de loop van het jaar verwerkt tot een concept-kernvisie. Dan volgt in oktober terugkoppeling. Wat vinden de Andijkers ervan? Waarna in december de definitieve visie volgt, die wordt aangeboden aan Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad.

Kernvisie op Andijk 2020-2030
De Dorpsraad heeft negen thema’s voor ogen, die tezamen de kernvisie gaan vormen: De voorzieningen op ons dorp (scholen, winkels zorg); verkeer en vervoer; sociale veiligheid; karakteristieke kenmerken van ons dorp (de lintbebouwing, de doorkijkjes); woningbouw (bevolkings-toename of – krimp?); milieu (vervuiling). de openbare ruimte; sociale kenmerken (dorpshuizen, verenigingen, recreatie, ontmoetingsplekken); handhaving.

Vervolgens neemt lid van de Dorpsraad, Moniek Burger, het woord. Zij stapt met een aantal vragen op de aanwezigen af. Wat is er te zeggen over de leefbaarheid op Andijk? Die vindt men in orde, al is er de wens bij sommigen dat er meer winkels komen, bv een bouwmarkt. Meer uitgaansmogelijkheden voor de jeugd en een weekmarkt. Het kan ook wel gezelliger, waar blijven de terrassen? Het André Voltenplein leent zich daar toch prima voor? Wat kan er anders, vraagt mw Burger vervolgens.
Meer snelheidscontroles, want er wordt op Middenweg en Kleingouw door velen veel te hard gereden! Straten en wegen zijn onvoldoende verkeersveilig.
Er doen zich voor de fietsende schoolkinderen vaak gevaarlijke situaties voor. De 30 km zones worden niet gerespecteerd.
Brommers en fietsers op de stoepen. Dus: flink bekeuren!

en had voor de aanwezigen een aantal vragen. Foto’s: KD/De Andijker

Lintbebouwing
Daarna kan het publiek met een stemkaart een en ander verduidelijken. Zo de vraag of men de Vooroever weleens bezoekt. Wat te vinden van de aanwezigheid van grote bedrijven binnen de bebouwde kom. Zijn er voldoende culturele voorzieningen op Andijk? Bezoekt men de theaters en filmhuizen in Enkhuizen en Hoorn? En nogmaals het thema verkeersveiligheid.

En wat vindt men van de lintbebouwing? Moet dat kenmerk leidend zijn bij de uitgifte van bouwlocaties? Of kan er rustig gebouwd worden op de binnengronden – de tussenliggende open ruimtes? En wat vinden de aanwezigen van de energietransitie, het actuele thema dat windmolens op minder dan 6oo meter van bebouwing zouden mogen verrijzen? Is er plaats voor meer windmolens? Een meerderheid meent van niet.

Tenslotte, vindt men de gemeente Medemblik voldoende betrokken bij het wel en wee van Andijk? De meningen blijken verdeeld.

Daarna kunnen de aanwezigen een enquête invullen met vragen rond de sociale veiligheid en mogelijke overlast in wijk en straat: een nare buur, hondenpoep, hangjeugd, hardrijders etc.

Als laatste is er een enquête met acht vragen dan wel stellingen: Dient er op Andijk meer huisvesting voor migranten te komen? (Uitslag: 50/50). Is er ruimte voor een windmolenpark? (Nee).
Zijn er voldoende voorzieningen? (Ja). Is er voldoende aandacht vanuit de gemeente Medemblik? (Nee). Moet er achter de dijk een groot recreatie- annex festivalterrein komen? (Nee). Meer huurwoningen? (Ja). Weer een echte weekmarkt (Nee). Willen wij de oude windmolen aan de Molenweg terug? (50/50)

Vul on line de enquête in!
Een volgende avond wordt zeker belegd. Let u op de aankondiging in De Andijker en de webstek van de Dorpsraad. Op de webstek vindt u ook de enquête inzake de veiligheid en mogelijke overlast in wijk en straat. De Dorpsraad Andijk nodigt u van harte uit deze in te vullen.

Dorpsraad Andijk: (0228) 75 18 98 (op werkdagen tussen 13:00 en 18:00 uur)
dorpsraadandijk@gmail.com

Verslag door een bezoeker.

De Dorpsraad wil de Kernvisie Andijk 2020 -2030 formuleren aan de hand van negen thema’s:
• de voorzieningen op ons dorp
• verkeer en vervoer
• sociale veiligheid
• karakteristieke kenmerken van ons dorp
• woningbouw
• milieu
• de openbare ruimte
• sociale kenmerken
• handhaving

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen