woensdag 19 juni 2024
spot_img

Over het hoe en waarom van de GroenLinks enquête

Gedurende de maanden maart en april van dit jaar hebben wij als GroenLinks een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Medemblik. Met zes vrijwilligers hebben wij bij in totaal 436 adressen aangebeld, verspreid over alle 17 dorpskernen. Het doel was om een beeld te krijgen van de toekomstwensen van de Medemblikkers. Want de inwoners worden tot op heden onvoldoende betrokken bij de grootscheepse plannen die er onder de huidige coalitie op stapel staan.

20.000 huizen
Zo is het de bedoeling om 20.000 huizen te gaan bouwen in Westfriesland, aansluiting te zoeken bij de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en regionaal, middels het Pact van Westfriesland, dermate intensief te gaan samenwerken, dat bijna alle gemeentelijke beleidsterreinen voortaan regionaal kunnen worden opgepakt. De volgende vragen hebben wij aan de mensen gesteld: ‘Hoe ziet Medemblik er, wat u betreft, over 20 à 30 jaar uit?’ en ‘Wat vindt u van een eventuele fusie tussen de Westfriese gemeenten?’

Kloof tussen bestuur
Uit de enquête is gebleken dat de inwoners van Medemblik buitengewoon gehecht zijn aan het plattelandskarakter van hun gemeente. Verstedelijking zien zij in grote lijnen niet zitten. Tal van inwoners realiseren zich tegelijkertijd dat er wel behoefte is aan woonruimte voor jongeren en ouderen en dat de voorzieningen op peil moeten blijven. Onder de inwoners is onvoldoende draagvlak voor een eventuele fusie tussen de Westfriese gemeenten. Uit diverse reacties van geënquêteerden blijkt dat de spreekwoordelijke kloof tussen bestuur en inwoners daadwerkelijk bestaat. De uitkomsten van de enquête hebben wij ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar ons idee ontbreekt het aan visie.

Prullenmand
Er is geen stip op de horizon hoe de gemeente er over pakweg 20 à 30 jaar uit zou moeten zien. Ondertussen gaan we mee met de plannen van Hoorn en hebben de ondernemers, verenigd in de Westfriese Bedrijven Groep (WBG), meer te vertellen dan individuele raadsleden. Als volksvertegenwoordigers vinden wij dat de wensen van de Medemblikkers medebepalend zouden moeten zijn. Maar de GroenLinks enquête is door grote delen van de raad naar de prullenmand verwezen. Inhoudelijk is er nauwelijks gediscussieerd, niet over verstedelijking en ook niet over de vergaande samenwerking binnen de regio Westfriesland. Blijkbaar zijn de taboes op die onderwerpen te groot.

Niet betrouwbaar
Veel raadsleden hebben onze enquête weggezet als niet betrouwbaar: niet vakkundig en partijpolitiek gekleurd. Natuurlijk, enquêteren is een vak apart, maar dat wil niet zeggen dat deze peiling per definitie waardeloos is. Het bijgeleverde verslag wijst juist uit dat de gevolgde procedure zorgvuldig en deskundig is geweest, met een steekproef die representatief is voor de hele bevolking van Medemblik. Door middel van onze enquête hebben wij op een ietwat alternatieve, maar integere manier geprobeerd om het gesprek op gang te krijgen. Het is jammer dat dat niet is gelukt.

Schaalvergroting
Hopelijk heeft onze enquête toch tot nadenken gestemd. Vroeg of laat zullen er knopen doorgehakt moeten worden. Wat willen we als gemeente wel, wat willen we niet? Het vooruit schuiven van dergelijke keuzes betekent doorgaan in een rechte lijn richting schaalvergroting. Wat GroenLinks betreft doen we er goed aan om ons af en toe eens rekenschap te geven van de kwaliteiten van onze gemeente. Hier vind je nog rust en ruimte en daar moeten we zuinig op zijn. Politieke tegenstanders proberen GroenLinks Medemblik weg te zetten als anti-woningbouwpartij. Dat is niet terecht. Wij zien ook dat er onder de Medemblikker bevolking een tekort is aan goedkope (huur)woningen. Daar moeten we in voorzien. Wij passen er voor om onze weilanden op te offeren voor grote woonwijken en bedrijventerreinen, als overloop vanuit Amsterdam.

Ria Manshanden, raadslid GroenLinks Medemblik,
ria.manshanden@ziggo.nl
George van Keulen, commissielid GroenLinks Medemblik,
georgevankeulen@hetnet.nl

ADVERTEREN
in de Andijker?

klik hier voor INFO

Meest gelezen laatste 7 dagen